NGV Friesland

11 en 30

Het mededelingenblad van de NGV Afdeling Friesland heet 11 en 30. Het verschijnt ieder kwartaal, in de maanden januari, april, juli en oktober. Eénmaal per jaar is er een themanummer, meestal in januari.

Bestuursmededelingen vallen onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur. Hieronder vallen bijvoorbeeld het afdelingsprogramma, de vermelding van bestuursleden en functionarissen, de aanvullingen op de ledenlijst, het jaarverslag en de convocaties voor de afdelingsledenvergadering. De overige rubrieken worden verzorgd door de redactie. De inhoud van ingezonden ondertekende stukken valt buiten verantwoordelijkheid van de redactie. Ingezonden artikelen kunnen door de redactie worden aangepast. Over plaatsing beslist de redactie. Auteurs geven toestemming voor het publiceren van hun artikel in digitale vorm. Bij overname van gegevens uit 11 en 30 wordt men verzocht de bron te vermelden.

De redactie bestaat uit mw. H. Faassen, mw. drs. M. Kist, mw. A. van der Linden-Boonstra en mw. mr. T.M. Slof. Redactieadres: mevr. drs. M. Kist, De Tjonger 25, 8939 BV Leeuwarden, correspondentie bij voorkeur per e-mail aan .

Niet-leden, instituten, bibliotheken en dergelijke kunnen zich abonneren op 11 en 30 door € 11.- per jaar over te maken op rekening NL73 INGB 0589 6198 02 ten name van de NGV onder vermelding van “Abonnement 11 en 30 – afd. Friesland”. Opgave met volledige naam en adres graag schriftelijk aan de secretaris van de NGV Afdeling Friesland.

Indien u 11 en 30 als digitale versie wilt ontvangen dan is dat mogelijk. U ontvangt het tijdschrift dan per e-mail als .pdf-bestand. Mocht u dit willen, gelieve dan een e-mail met uw naam en lidnummer naar de secretaris te sturen. U ontvangt 11 en 30 dan niet meer op papier.