NGV Friesland

Home

De NGV Afdeling Friesland is opgericht op 26 april 1971 na een actie van de heren O.D.J. Roemeling en A. de Vries. Tot die tijd vielen NGV-leden in Friesland bijvoorbeeld onder de Afdeling Winschoten! Onze afdeling bestond pas één jaar, toen hier een landelijke Genealogische Dag werd gehouden. De groei van de NGV tot het jaar 2000 was voor een belangrijk deel het gevolg van een goed landelijk tijdschrift Gens Nostra en de periodiek gehouden Genealogische Dagen in het gehele land. Daar kwam de regionale activiteit bij in de vorm van zaterdagse bijeenkomsten in Leeuwarden, elk jaar een excursie in de eigen provincie en niet te vergeten deelname aan regionale markten. Sinds 1995 bestaat het afdelingstijdschrift 11 en 30, dat ieder kwartaal uitkomt. En dan zijn er belangrijke onderlinge contacten, vroeger in de vorm van de onderzoekruildienst en de contactdienst. Friesland is een uitgestrekte provincie, wij juichen dan ook van harte toe dat in alle hoeken van ons werkgebied zelfstandige verenigingen zijn ontstaan, die de nadruk leggen op onderzoek in hun eigen omgeving.

Sinds lang werkt de NGV Afdeling Friesland samen met het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy. Samen met de belangrijkste archieven zijn de archivalia toegankelijk gemaakt door de werkzaamheden van honderden vrijwilligers van de Stichting FAF (Freonen fan de Argiven yn Fryslân / Vrienden van de Archieven in Friesland), een organisatie die in 1983 door beide verenigingen samen met het toenmalige Rijksarchief in Friesland is opgericht. Een eigen bibliotheek hebben wij niet, de vele publicaties zijn ondergebracht in Tresoar, het Verenigingscentrum van de NGV en andere bibliotheken.

Friesland beschikt met de website AlleFriezen.nl over één van de best geoutilleerde genealogische informatiebronnen in ons land, met de unieke thesaurus van namen.

Onze vereniging kan niet bestaan zonder een groot aantal actieve leden, die elkaar helpen en ook financieel de organisatie in stand houden. Wist u dat de meeste Friezen buiten Friesland wonen? En die willen weten hoe het hier in vroeger tijd toeging. Archieven kunnen dit niet zonder onze inzet bekend maken. Lidmaatschap van de NGV is maatschappelijk waardevol.