Gevangenisregisters en het gevangeniswezen in vroeger tijden

Gevangenisregisters en het gevangeniswezen in vroeger tijden

Datum: 13 april 2024
Tijd: 13:30 - 16:00
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
Afdelingsbijeenkomst | Vrienden van de Archieven

Tresoar maakt al enige jaren gebruik van crowd sourcing via het platform Vele Handen. Het project Heden is overleden is in 2022 afgerond. In 2023 is begonnen met het digitaliseren van de gevangenisregisters.

De Blokhuispoort in Leeuwarden tegenwoordig

Martha Kist spreekt in deze inleiding over Vele Handen projecten in het algemeen en over hoe het project Traliewerk/Traaljewurk is ingericht.

Henk Dijkstra zal iets vertellen over de geschiedenis van het 19de eeuwse gevangeniswezen in Friesland en licht toe hoe de gevangenisregisters deel uitmaken van het strafrecht en hoe de informatie gelezen moet worden.

MARTHA KIST (Wolvega 1964) studeerde geschiedenis en mediëvistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2002 is zij als collectievormer verbonden aan Tresoar (literatuurmuseum, archief en bibliotheek van Fryslân). Daarnaast heeft zij een eigen bedrijf Mensenvantoen voor historisch en genealogisch onderzoek en beeldredactie.

HENK DIJKSTRA (1959) heeft rechten gestudeerd en is per 1 mei 2023 gepensioneerd als advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie. Hij behandelde als openbaar aanklager strafzaken in hoger beroep. Naast zijn werk is genealogie een grote hobby. Sinds medio vorig jaar is hij als controleur betrokken bij het project Traliewerk/Traaljewurk.

Aan de lezing gaan korte vergaderingen vooraf. Eerst een bijeenkomst met donateurs en medewerkers van de stichting Vrienden van de Archieven in Friesland / Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF). Die zou traditioneel op de tweede zaterdag van maart plaatsvinden, maar op die datum is het Genealogysk Jierboek 2023 uitgekomen.

Daarna volgt een afdelingsledenvergadering van de NGV afdeling Friesland. Agenda:

  1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
  2. Notulen van de afdelingsledenvergadering d.d. 11 november 2023
  3. Jaarverslag NGV afdeling Friesland 2023 (zie 11 en 30 nummer 114)
  4. Financieel verslag 2023 (idem)
  5. Decharge van bestuur en functionarissen
  6. Verkiezing van bestuur en functionarissen: de bestuursleden Sjoerd Huitema en Sib de Jong zijn aftredend, het bestuur stelt voor Sib de Jong te herbenoemen; vervolgens benoeming van de afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde naar de algemene vergadering van de NGV (zie 11 en 30 nummer 114)
  7. Punten voor de algemene vergadering van de NGV te houden op 20 april 2024 (stukken liggen ter inzage)
  8. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
  9. Sluiting