NGV Zuid-Limburg

Limburg als lappendeken

Voor het beoefenen van genealogie in het Limburgse gebied is het goed om iets van haar geschiedenis te kennen.

Een uitsnede van bovenstaande kaart is gebruikt voor de voorzijde van ons afdelingsblad GeneVer jaargang 2024.

Limburgensis Ducatis – Hertogdom Limburg

Het grondgebied van het huidige Limburg was vanaf de latere middeleeuwen meestal verdeeld tussen het hertogdom Brabant, hertogdom Gulik, hertogdom Gelre, het prinsdisdom Luik, de prinsbisschop van Keulen en het middeleeuwse hertogdom Limburg. Deze hertogen en bisschoppen waren nominaal onderhorigen van de keizer van het Roomse Rijk, maar in de praktijk gedroegen ze zich als onafhankelijke vorsten, die vaak onderling in oorlog waren. Hun conflicten werden dikwijls op Limburgs gebied uitgevochten wat zo dan ook bijdroeg aan de versnippering van het gebied.

De huidige provincies Limburg zijn in hoofdzaak een voortzetting van drie oude territoriale componenten: Het graafschap Loon (nu Belgisch Limburg), dat net als het graafschap Horn (nu grotendeels in Nederlands Limburg), onderdeel was van het prinsbisdom Luik. De landen van Overmaas (de kern van het huidige Zuid-Limburg in Nederland: het land van Valkenburg, het land van ‘s-Hertogenrade en het land van Dalhem) en de vroeger tweeherige stad Maastricht, alsmede het nu Nederlandse deel van het vroegere Overkwartier van Gelre (de kern van het huidige Nederlandse Midden- en Noord-Limburg). Ter aanvulling en gebiedsafronding kwamen nog enkele kleinere, maar wel strategisch gelegen Nederrijns-Pruisische delen, onder meer van het vroegere hertogdom Kleef en hertogdom Gulik, binnen Nederlands staatsverband, met Sittard als belangrijkste plaats. Ten slotte werd naast deze gebieden nog een aantal kleine vrije heerlijkheden opgenomen.1)

Koninkrijk der Nederlanden

In 1795 werd Maastricht ingelijfd bij de Franse Republiek, waarmee voorgoed een einde kwam aan de eeuwenoude tweeherigheid. Maastricht werd de hoofdstad van het department Nedermaas. De erfenis van de Franse Tijd is, over het geheel bezien, geen positieve. Kerken, kapittels en kloosters waren opgeheven, waardevolle inventarissen verkocht of vernield, bibliotheken, archieven en schatkamers geplunderd, en eeuwenoude instellingen die zich bezighielden met de zorg voor zieken, armen en ouden van dagen afgeschaft. De inlijving bij Frankrijk betekende ook dat de Burgerlijke Stand al in 1796 werd ingevoerd; het overgrote deel van Nederland volgde pas in 1811. In deze periode werden de akten in het Frans opgesteld. Het zal duidelijk zijn dat hierdoor veel familienamen van immigranten soms verbasterd of vernederlandst werden.

Nederlands Limburg is in zijn huidige vorm ontstaan na de afscheiding van België en kreeg in 1839 de status van het Hertogdom Limburg als persoonlijk bezit van Koning Willem I. Vanaf 1867 is het een volwaardige provincie van Nederland.

1) Geschiedenis van de Nederlanden, Blom-Lamberts-Redactie, 2001
2) Bovenstaande links verwijzen door naar pagina’s op Wikipedia.