Jaarvergadering Zuid-Limburg najaar 2022

Jaarvergadering Zuid-Limburg najaar 2022

Vooraankondiging

Op zaterdag 12 november 2022 houdt de afdeling Zuid-Limburg een Jaarvergadering. De vergadering zal plaatsvinden in Roermond. Reserveer alvast deze datum in uw agenda!

Aansluitend aan de Jaarvergadering, is er een gezamenlijke activiteit met de sectie Genealogie van het Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Familiekunde Vlaanderen afdeling Limburg en de Stichting Edmond Delhougne. Prof. Maarten Larmuseau zal spreken over de “toegevoegde waarde genetische genealogie” en de Edmond Delhougne Penning wordt uitgereikt. Kortom een interessant programma dat u niet wilt missen.

Afdelingsleden zullen via een aparte nieuwsbrief worden geïnformeerd. In verband met de planning is het aanmelden voor deze middag noodzakelijk.

Afdelingsvergadering

Op de Jaarvergadering komen aan de orde de onderwerpen die op de agenda van de Algemene Vergadering van de NGV (26 november a.s.) staan. Onze afgevaardigde, Peter-Paul Kolber, zal deze toelichten.

Verder staat op de agenda de situatie in ons afdelingsbestuur. Tot onze spijt treden enkele bestuursleden af. Frans Winkens neemt als voorzitter afscheid. Zijn termijn liep dit voorjaar af en hij heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Wel heeft hij ingestemd om aan te blijven tot de eerstvolgende Jaarvergadering. Daarnaast nemen we na 25 jaar afscheid van twee andere bestuursleden: Theo Maes, penningmeester en redacteur van GeneVer, en Arno Griens, beheerder van de databestanden en de bibliotheek.

Dat betekent dat het afdelingsbestuur binnenkort bestaat uit slechts drie personen, t.w. Peter-Paul Kolber, secretaris & webredactie, Lambert Damen en -als de vergadering ermee instemt- Marinus Thoonsen. Lambert Damen zal worden voorgesteld als de nieuwe voorzitter. De redactie van GeneVer wordt overgenomen door Marinus Thoonsen, kandidaat bestuurslid. Arno Griens zal zich als vrijwillger blijven bezighouden met de databestanden en de bibliotheek. Het een en ander betekent dat er een vacature is voor de functie van penningmeester/budgethouder en voor een algemeen bestuurslid.

Oproep: Nieuwe Bestuursleden

Het streven is om het bestuur uit tenminste vijf bestuursleden te laten bestaan, enerzijds om de taken over meerdere personen te kunnen verdelen, zodat het voor een ieder ‘leuk’ blijft. Anderzijds om andere bestuursleden te zijner tijd de gelegenheid geven om hun functie -binnen het bestuur- te kunnen overdragen. Komend voorjaar zit de secretaris ook 25 jaar in het bestuur. In veel verenigingen mogen bestuursleden slechts twee termijnen of een beperkt aantal jaren in functie blijven. Wij kennen deze regel niet, maar soms is het goed als er ‘vers bloed’ binnen het bestuur komt.

Wilt u meer weten of heeft u interesse neem dan contact op met een van de bestuursleden of spreek ons aan op de komende Jaarvergadering. De vereniging is van, voor en door de leden. Dus, we rekenen op u!

.